LX2017 Bir basgançakly ýalňyş öwrümli maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu enjam poliester filament ýüplüginiň egirilmegi, deslapky görnüşi we ýalňyş öwrümleri üçin ulanylýar, önümçilik krep ýüplügi ýüpek ýaly poliester matalar üçin çig mal hökmünde ulanylýar.Bu enjamda berlen her bir tehnologiki funksional gaýtadan işleýändigi sebäpli, her ädim krep ýüplügine aýgytly täsir edip biler.Şonuň üçin enjamlaryň hödürleýän krep ýüplügi görnüşleri ösdürilip bilinjek gaty baýlaşdyrylan täze görnüş bilen birlikde çäksiz elýeterlidir.Şol bir wagtyň özünde adaty gysylýan ýüplük usuly bilen deňeşdirilende, ýokary netijelilik, uly önümçilik, arzan bahadan, serişdeleri çalt tabşyrmak we amatly dolandyryş ýaly birnäçe artykmaçlyga eýe.we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bu enjam poliester filament ýüplüginiň egirilmegi, deslapky görnüşi we ýalňyş öwrümleri üçin ulanylýar, önümçilik krep ýüplügi ýüpek ýaly poliester matalar üçin çig mal hökmünde ulanylýar.

Tehniki spesifikasiýa

Eplenç belgisi esasy pyçaklar 192 (her bölüme 16 pyçak)
Görnüşi egriji kemeriň tigiriniň diametri: φ28
Eplenji görnüşi kesgitlenen görnüşi
Eplenji ölçeýji 225mm
Eplenme tizligi 8000-12000 RPM
Sealňyş öwrüm aralygy Egriji motor, teoriýa boýunça ädimsiz düzedip bolýan egirmelerden bölünýär
Tüweleme ugry S ýa-da Z öwrüm
Iň ýokary sargy kuwwaty φ160 × 152
Bobbin spesifikasiýasy φ110 × φ42 × 270
Bobbin spesifikasiýasy φ54 × φ54 × 170
Aýlaw burçy Islegiňize görä 20 ~ 40 sazlaň
Dartgynlylygy dolandyrmak Köp bölümli dartyş topy we dartyş halkasy ulanylýar
Amatly ýüplük aralygy 50D ~ 400D poliester we filament süýümi
Gurnama güýji 16.5 KW
Malylylyk peçiniň güýji 10 KW
Iş temperaturasy 140 ℃ ~ 250 ℃
Ateryladyjy ýüplügiň uzynlygy 400mm
Falsealan öwrümli rotoryň iň ýokary tizligi 160000rpm
Iş gurşawynyň zerurlygy Otnositel çyglylyk ≤85% perat Temperatura30 ℃
Maşynyň ululygy (2500 + 1830 × N) × 590 × 1750mm

Jogap beriş netijeliligi

1. Önümçiligiňiz näçe wagt dowam edýär?
Bu önüme we sargytlara bagly.Adatça, sargyt üçin 20 gün gerek.

2. Sitatany haçan alyp bilerin?
Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutýarys.

3. countryurduma önüm iberip bilersiňizmi?
Elbetde, edip bileris.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.

biz hakda


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary