Kompaniýanyň tertibi

“LANXIANG MACHINERY” 2002-nji ýylda esaslandyryldy we meýdany 20000 inedördül metr.2010-njy ýyldan başlap, kärhana dokma maşynynyň we esbaplarynyň önümçiligini özgertdi.50-den gowrak işgär bar, şol sanda kollej derejesi ýa-da ondan ýokary derejeli 12 işgär, umumy işgärleriň 20% -ini düzýär.Annualyllyk satuw takmynan 50 milliondan 80 million ýuana, R&D maýa goýumlary bolsa satuwyň 10 göterimini düzýär.Kompaniýa deňagramly we sagdyn ösüş tendensiýasyny saklaýar.Milli ýokary tehnologiýaly kärhana, Zhejiang welaýatynda kiçi we orta tehnologiýa esasly kärhana, Shaoxingdäki tehnologiýa merkezi, Shaoxing-de ýokary tehnologiýaly kärhana, Shaoxing-de patent görkeziş kärhanasy hökmünde ykrar edildi Sinçang okrugynda tehnologiýa nahal kärhanasy, Sinçang etrabynda ösýän kiçi we orta kärhana, etrap innowasiýa toparynyň baýragy, welaýat enjamlary pudagynda ilkinji orny we başga-da köp baýrak.2 oýlap tapyş patenti, 34 peýdaly model patenti we 14 welaýat täze önümi bar.

kompaniýasy

Döredildi

Zawod meýdany

+

Zawodyň işgärleri

Şahadatnama

Önümlerimiz

Esasy setir we optimal dizaýn hökmünde esasy komponentleri bolan kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen LX-2017 ýalan öwrümli maşyn.Enjamlaryň ösen hili, durnuklylygy we ygtybarlylygy bazar tarapyndan giňden ykrar edildi we bazar paýy 70% -den gowrak boldy.Häzirki wagtda ýalan öwrümli maşyn pudagynda öňdebaryjy orny eýeledi we ýalan öwrümli maşyn öndürmekde esasy kärhana boldy.

LX1000 godet görnüşli neýlon dokma enjamy, LX1000 ýokary tizlikli poliester dokma enjamy kompaniýamyzyň ýokary derejeli önümleri, birnäçe ýyllap zähmet çekip, bazarda berk orny eýeledi, bu enjam ýokary derejede awtomatlaşdyryş, ýokary netijelilik, az energiýa sarp etmegi, daşary ýurtlardan getirilýän önümler bilen deňeşdirip bolar.Hususan-da, energiýa tygşytlamak import edilýän enjamlardan 5% pesdir.

LX600 ýokary tizlikli “Çenil” ýüplük enjamy kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen iň soňky önümdir.Daşary ýurtlardan getirilen enjamlaryň esasynda içerki bazar üçin has amatly batyrgaý innowasiýa, ýokary tizlik, energiýa tygşytlamak, ösen we durnukly enjamlar amala aşyrdyk.2022-nji ýylyň noýabr aýynda bazara çykaryldy we müşderiler tarapyndan ýokary baha berildi.

amal (1)
amal (2)
amal (3)
amal (4)

Sergi

INDIA GTTES 2019
Indoneziýa INTERTEX 2018
Hytaý Keqiao dokma senagaty sergisi 2021
ITMA ASIA + CITME 2018
ITMA ASIA + CITME 2020 (2021
SHAOXING HALKARA TEXTIL MAZINERI & INTELLIGENT 2022
ITMA ASIA + CITME 2016

Biziň wezipämiz

LANXIANG tehnologiki ösüş arkaly innowasiýa ösüşine ýetmegiň ýoluna ýapyşýar.
"Müşderilere Lanxiang enjamyny ulanmaga ynandyrsyn."esasy pelsepämizdir.
"Müşderilere dogruçyllyk bilen serediň, ajaýyp enjam öndüriň."Lanxiang, wagtlaýyn hormatlanýan dokma maşyn senagaty kärhanasy bolmagy ýüregine düwdi.