Bir basgançakly ýalňyş öwrümli maşynyň ýalňyş öwrüm ýörelgesi näme?

“Xinchang Lanxiang Machinery Co., Ltd.” tarapyndan öndürilen bir basgançakly ýalan öwrüm, bazar paýy 90% -den gowrak bolup, bazar tarapyndan ykrar edildi.Bu enjam poliester filament FDY-nyň ýalňyş öwrümini düzmek (öňünden gysmak) bir basgançakly gaýtadan işlemek üçin ulanylýar we öndürilen krep poliester imitasiýa ýüpek matasynyň dokalmagy hökmünde ulanylýar.

habarlar-3 (1)

Bir basgançakly ýalňyş öwrüm maşynynyň ýalňyş öwrüm ýörelgesi, ýalan öwrüm enjamyny ulanmak arkaly amala aşyrylýar.Iki gezek öwrümden soň, filament magnit rotor görnüşine ýalan öwrüm girizýär.Falsealan tüýdük ýakut derejeli ýokary aşaga çydamly materialdan gorizontal pin bilen enjamlaşdyrylandyr.Filament bir ýa-da iki öwrüm üçin gorizontal çeňňegiň töwereginde ýaralanýar we soňra rolik tarapyndan çykarylýan we şekillendirilen ýalan öwrümden çykýar (Surat).

habarlar-3 (2)
habarlar-3 (3)

Sim çybyk gorizontal çeňňekde ýaralanýandygy sebäpli, rotor aýlananda, sim çybygyny yzyna öwrüp biler ýaly, sim çybygyny bilelikde aýlanmaga iterýär.Tutuş nokady (rotoryň gorizontal pin) araçäk hökmünde simiň ýokarky we aşaky bölekleri degişlilikde dürli ugurlarda oňyn we otrisatel öwrümleri alyp biler.Şol bir wagtyň özünde, sim çybygy hemişelik tizlikde hereket edýär, şonuň üçin tutuş nokadyň aňyrsyndaky meýdanyň öwrüm bahasy nola deň bolar.Şonuň üçin tutuş filament üçin ýalan öwrümiň aýlanmagy sebäpli filamente goýlan iň soňky öwrüm nola deňdir, şonuň üçin oňa ýalňyş öwrüm diýilýär.

Falsealan öwrümiň wezipesi, keseligine gysmazdan öň ýüplük segmentine ýalňyş öwrüm goşmak we deformasiýa üçin gyzgyn gutuda gyzdyrmak.Sowadylandan soň, gorizontal çeňňegiň üsti bilen açyp biler, filamente belli bir derejede çişlik, çeýeligi we ulalmagy mümkin.
Galp bükülen filament ýylylyk bejergisinden geçmeli.Heatingyladyş meýdanyna girýän süzgüç goşa öwrümli we ýalňyş öwrümli.Ateryladyjynyň wezipesi, filamenti goşa öwrüm üçin düzmek we filamenti ýalňyş öwrüm üçin kesgitlemek.Açylansoň, süzgüç gysga täsir eder.Şol bir wagtyň özünde, süzgüç pes dartyş astynda gyzdyrylýar we süzgüçiň öňünden gysylmagy we krep täsiriniň peýda bolmagyna amatly ýylylyk gysylmagyny azaltmak üçin termiki denatirlenýär.Ateryladyjynyň umumy temperaturasy 180 ~ 220 is.Amal talaplaryna laýyklykda kesgitlenip bilner.Ateryladyjynyň hemişelik temperatura ýagdaýy simiň birmeňzeş ýylylyk bejergisini üpjün etmeli.Tüweleý pyçak we ýalan öwrüm ikisi hem gaty ýokary tizlikde aýlanýar we şaryň dartylmagy uly we belli bir dartgynlylygyň üýtgemegi bar.

Iki basgançakly eplenç we bir basgançakly goşa öwrümdäki ýalan öwrüm, garaşsyz dişli artykmaç rulonlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Artykmaç rulonyň iň uly aýratynlyklaryndan biri, ýüpek sapakdaky tutawajynyň negatiw bolmagy, rulonyň üstündäki ýüpek sapagyň daş-töweregi burçy, ýüpek sapagyň iki ujundaky dartyş we sürtülme. ýüpek sapak bilen artykmaç rulon materialynyň arasyndaky koeffisiýent.


Iş wagty: Fewral-04-2023