Çenil ýüplügi näme?

"Lanxiang Machinery" kompaniýamyz tarapyndan öndürilen we öndürilen çenil maşyn, esasan çenil ýüplük öndürmek üçin ulanylýar.Çenil ýüplük näme?
Çenil ýüplügi, çenil diýlip hem atlandyrylýar, ajaýyp ýüplügiň täze görnüşidir.

Coreadro hökmünde ýüplügiň iki hataryndan ýasalýar we ýelek ýüplükleri ortasyna öwrüp gysylýar.Umuman alanyňda, viskoza / nitril, pagta / poliester, viskoza / pagta, nitril / poliester, viskoza / poliester we ş.m. Çenil önümleri bar. diwar bezegleri, perde perdeleri we beýleki şäher bezeg esbaplary.

Aýratynlyklary: Çenil ýüplügiň ulanylmagy, ýokary derejeli lýuks, ýumşak duýgy, ýüň ýüpi, oňat süýüm we ş.m. artykmaçlyklary bilen öý dokma matasyna galyň duýgy berýär.

habarlar-1

Çenil ýüplügi ýumşak we çylşyrymly bolup, köp agram ýa-da köp mukdarda zerur taslamalar üçin ajaýyp edýär.Çenil ýüplükleri bilen örüp ýa-da örüp bilersiňiz, üýtgeşik ýa-da gyzykly taýýar taslamalary döretmek üçin ony beýleki ýüplükler bilen birleşdirip bolýar.Islegleriňiz üçin dogry çenil ýüplügi saýlamak, ýüplügiň agramyna, ýüplügiň ölçegine we ýüplügiň süýümine, reňkine we duýgusyna seretmegi talap edýär.

Yarüplükleriň agramy gaty inçe we gaty uly.Çenil ýüplükleriniň köpüsi, kadadan çykmalar bar bolsa-da, iň agyr agram, agyr agram ýa-da aşa uly agramdyr.Iňňeleriň ýa-da çeňňekleriň agramy we ululygy ýüplügiň ölçegine goşant goşýar - ýüplügiň näderejede berk işleýändigi we süýräp ýa-da gaty duýulmagy.Bu häsiýetler bir nagşa ýa-da görkezmeler toplumyna eýerilende aýratyn ähmiýete eýe.

Çenil ýüplügi adatça bulaşyk we ýumşak bolýar.

Bu kategoriýadaky ýüplükleriň köpüsi akril, etrap, neýlon ýa-da viskoz ýüplüklerden ýasalan sintetikdir.Çenil ýüplükleri üçin tebigy ýüplük görnüşleri bar, ýöne kadadan çykma we düzgün däl.Lýuks ýüpek çenil ýa-da pagta çenil ýüplükleri käwagt görünýär.Dürli süýümler ýüplügiň maşyn ýuwulýan we gurap boljakdygyna täsir edýär.Käbir öndürijiler çenil ýüplügini täze ýüplük diýip hasaplaýarlar, beýlekiler ony adaty ýüplük görnüşi hasaplaýarlar.Çenil ýüplüginiň klassifikasiýasy we düzümi esasan öndürijä we distribýutora bagly.


Iş wagty: Fewral-04-2023