DTY önümçiligi üçin çözgütler

Adamdan ýasalan süýümler döredileli bäri, adam tekiz, sintetiki filamenti süýüme meňzeş häsiýet bermäge synanyşýar.
Tekstura, POY üpjünçilik ýüplügini DTY-a we şonuň üçin özüne çekiji we üýtgeşik önüme öwürýän gutarnykly ädimdir.

Egin-eşik, öý dokma önümleri, awtoulag - Dokma maşynlarynda öndürilen dokma ýüplükleri üçin köp sanly programma bar.Ulanylýan ýüplüklere bildirilýän talaplar degişlilikde degişlidir.
Dokma düzülende, sürtülme ulanyp, öňünden gönükdirilen ýüplük (POY) hemişelik gysylýar.Netijede, çeýeligi we ýylylygy saklamak ýokarlanýar, ýüplük ýakymly tutawa alýar, ýylylyk geçirijisi bir wagtyň özünde azalýar.

Effectiveokary täsirli tekstura
EFK el bilen dokma enjamy teksturanyň ewolýusiýasyny görkezýär: alma ulgamy we pnewmatik ýüplükli enjam ýaly synagdan geçen çözgütler saklandy we maşynyň netijeliligini, girdejiligini we ep-esli ýokarlan ýerinde täze tehnologiýalar ýerleşdirildi. işlemek.

LANXIANG MASHINASY - LX-1000 howa örtüji ýüplük we DTY öndürmek üçin ulanylýar, LX1000 godet görnüşli neýlon dokma enjamy, LX1000 ýokary tizlikli poliester dokma enjamy, birnäçe ýyllap çeken zähmetinden soň, berk pozisiýa eýeledi bazarda bu enjam ýokary derejede awtomatlaşdyryş, ýokary netijelilik, az energiýa sarp etmek, daşary ýurtlardan getirilýän önümler bilen deňeşdirilip bilner.Hususan-da, energiýa tygşytlamak import edilýän enjamlardan 5% pesdir.
"Müşderilere Lanxiang enjamyny ulanmaga ynandyrsyn."esasy pelsepämizdir.
"Müşderilere dogruçyllyk bilen serediň, ajaýyp enjam öndüriň."Lanxiang, wagtlaýyn hormatlanýan dokma maşyn senagaty kärhanasy bolmagy ýüregine düwdi.

habarlar-4

Çenil ýüplügi ýumşak we çylşyrymly bolup, köp agram ýa-da köp mukdarda zerur taslamalar üçin ajaýyp edýär.Çenil ýüplükleri bilen örüp ýa-da örüp bilersiňiz, üýtgeşik ýa-da gyzykly taýýar taslamalary döretmek üçin ony beýleki ýüplükler bilen birleşdirip bolýar.Islegleriňiz üçin dogry çenil ýüplügi saýlamak, ýüplügiň agramyna, ýüplügiň ölçegine we ýüplügiň süýümine, reňkine we duýgusyna seretmegi talap edýär.

Yarüplükleriň agramy gaty inçe we gaty uly.Çenil ýüplükleriniň köpüsi, kadadan çykmalar bar bolsa-da, iň agyr agram, agyr agram ýa-da aşa uly agramdyr.Iňňeleriň ýa-da çeňňekleriň agramy we ululygy ýüplügiň ölçegine goşant goşýar - ýüplügiň näderejede berk işleýändigi we süýräp ýa-da gaty duýulmagy.Bu häsiýetler bir nagşa ýa-da görkezmeler toplumyna eýerilende aýratyn ähmiýete eýe.

Çenil ýüplügi adatça bulaşyk we ýumşak bolýar.

Bu kategoriýadaky ýüplükleriň köpüsi akril, etrap, neýlon ýa-da viskoz ýüplüklerden ýasalan sintetikdir.Çenil ýüplükleri üçin tebigy ýüplük görnüşleri bar, ýöne kadadan çykma we düzgün däl.Lýuks ýüpek çenil ýa-da pagta çenil ýüplükleri käwagt görünýär.Dürli süýümler ýüplügiň maşyn ýuwulýan we gurap boljakdygyna täsir edýär.Käbir öndürijiler çenil ýüplügini täze ýüplük diýip hasaplaýarlar, beýlekiler ony adaty ýüplük görnüşi hasaplaýarlar.Çenil ýüplüginiň klassifikasiýasy we düzümi esasan öndürijä we distribýutora bagly.


Iş wagty: Fewral-18-2023