Metal Godet, DTY maşyn, ýokary hilli

Gysga düşündiriş:

LX1000, dokma enjamy, Barmag we ş.m. üçin ulanylýar.

Jikme-jiklik: Boýy 30mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünliklerimiz

1. Netijeli we innowasiýa nusga hyzmaty, ISO 9000 hil gözegçilik ulgamy.
2. Gowy hil: gowy hil kepillendirilip bilner, bu bazar paýyny gowy saklamaga kömek eder.
3.Biziň güýçli toparymyz müşderä islän wagtyňyz tüýs ýürekden hyzmat edýär.
4. Müşderiniň iň ýokarydygyny, Bagtyň işgärleriniň bardygyny aýdýarys.
5. Hilini ilkinji serediş hökmünde goýuň;
6. Ösen önümçilik enjamlary, ýokary hilli barlamak üçin berk hil synagy we gözegçilik ulgamy.

Sorag-jogap

Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?

Synag üçin nusgalary hödürlemekden hoşal.Isleýän zadyňyzyň we salgyňyzyň habaryny bize goýuň.

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?
Biz zawod we Export Right bilen.Zawod + söwda diýmekdir.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanylandan soň 20-30 günüň içinde bolýar.

Töleg şertleri näme?
T / T (30% goýum, 70% gowşurylmazdan ozal) we beýleki töleg şertlerini kabul edýäris.

Önümleriňize kepillik berip bilersiňizmi?
Hawa, 1 ýyl çäkli kepillik berýäris.

Zawodyňyza baryp bilerinmi?
Zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?
Biz zawod we Export Right bilen.Zawod + söwda diýmekdir.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanylandan soň 30 günüň içinde bolýar.

Töleg şertleri haýsylar?
T / T (30% goýum hökmünde, 70% B / L göçürmesine garşy), göz öňünde tutulanda L / C we beýleki töleg şertlerini kabul edýäris.

Jogap beriş netijeliligi

1. Önümçiligiňiz näçe wagt dowam edýär?
Bu önüme we sargytlara bagly.Adatça, sargyt üçin 20 gün gerek.

2. Sitatany haçan alyp bilerin?
Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutýarys.

3. countryurduma önüm iberip bilersiňizmi?
Elbetde, edip bileris.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň